มหาวีรวัฒน์อุดมศักดิ์, อมรสินอัศวิน, ตงศิริศิรินาถ, ชาวดรวรรณิศา, ปัดถามังชุติมณฑน์, และ ขันธพัฒน์รักษ์สุดา. 2018. “การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 15-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118764.