ศิลปานันทกุลสุเทพ, สินไชยพีรวัฒน์, วัฒนสมบูรณ์พิศิษฐ์, และ ตันตระการอาภาไกรชาติ. 2018. “ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 7-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118762.