อัครไชยพงศ์ กันณพงศ์, จงกำโชค วิสิฏฐ์, พานทอง เจษฎา, สุนทรวินิต วริษา, ศรีสุข ภาสินี, สกุลคู พรพรรณ, และ ศิริรัตนพฤกษ์ สมเกียรติ. 2018. “สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 (1):1-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118760.