อัครไชยพงศ์กันณพงศ์, จงกำโชควิสิฏฐ์, พานทองเจษฎา, สุนทรวินิตวริษา, ศรีสุขภาสินี, สกุลคูพรพรรณ, และ ศิริรัตนพฤกษ์สมเกียรติ. 2018. “สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 9 (1), 1-6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118760.