เขียวอยู่จิราพร, ชุตังกรปิญากรณ์, และ อรุณพงค์ไพศาลสุวรรณา อรุณพงค์ไพศ. 2018. “ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการดื่ม สุราของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (1), 201-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118746.