มะโนวรวรินทร, อินทร์ม่วงยรรยงค์, และ อินทร์ม่วงอุไรวรรณ. 2018. “การประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (1), 181-90. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118735.