เฉวียงวาสมาสสุภา, และ อินทร์ม่วงอุไรวรรณ. 2018. “Water Supply Treatment Plant Operation and Water Quality in Wangtong Sub-District, Nawang District, Nong Bua Lam Phu Province”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (1), 47-60. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118250.