ปินะถา ชญาณิศา, และ บัญชรหัตถกิจ พรรณี. 2018. “ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึÉง”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 (1):29-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118229.