กุลกระจ่างกฤษฎา, และ โล่วิรกรณ์สุวลี. 2018. “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (1), 11-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118227.