จมูศรี สมเสาวนุช, และ วงศ์พนารักษ์ นริสา. 2018. “ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 (2):146-53. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118221.