โล่วิรกรณ์ สุวลี, มุกตพันธ์ เบญจา, ภาโนมัย ณิตชาธร, พลางวัน จิดาภา, และ รัตนทิพย์ ศิขิน. 2018. “การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 (2):62-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118192.