ภู่หาญณิชาพัฒน์, และ นาถะพินธุกาญจนา. 2018. “ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (2), 42-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118188.