คงทองพัทธนันท์, พลบำรุงสุทธิรักษ์, เซี่ยงใช่สุพล, ดวงกุณาขวัญตา, ชายพระอินทร์ฐิติมา, และ วงษ์กลางวิลาสินี. 2018. “การเลือกใช้นวัตกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 5 (2), 75 - 82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118176.