กาสีวงศ์วิรมณ, คงธนชโยสุชาดา, และ เฉนียงสุรชัย. 2018. “การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 5 (2), 65 - 74. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118174.