ลากวงษ์ ปรีชา, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2018. “คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (2):55-64. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118173.