ภิราล้ำ บารเมษฐ์, ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา, และ ประภาศิริ ปราบดา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (2):45-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118167.