ภิราล้ำบารเมษฐ์, ศุกรเวทย์ศิริพรนภา, และ ประภาศิริปราบดา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 5 (2), 45 - 54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118167.