แสงภักด์ิแมน, และ ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. 2018. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่ วยวัณโรค ปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 5 (2), 1 - 10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118155.