พัฒนโชตินันทิพัฒน์, ศุกรเวทย์ศิริพรนภา, และ ศรีใสชินวัตร. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter Baumannii ในผู้ป่ วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 5 (1), 87 - 96. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118143.