สุวรรณวีราษฎร์, ศุกรเวทย์ศิริพรนภา, และ ชายเกลี้ยงสุนิสา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (2), 24-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118110.