จันเทพ ประวัตร์, และ นาถะพินธุ กาญจนา. 2018. “สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (1):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118079.