กุจะพันธ์จิรวุฒิ, พรหมเทศสุพรรณี, คำสะอาดศิริพร, สุวรรณรุ่งเรืองกฤติกา, และ เวียงนนท์สุรพล. 2018. “การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน: การศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (3), 110-15. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/117986.