ทานะขันธ์กรรณิกา, และ ศุกรเวทย์ศิริพรนภา. 2018. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research 6 (3). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/117964.