มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 16, n. 2, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/264931. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.