สารการ พ. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 15, n. 1, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252954. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.