สารการ พ. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 4, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252952. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.