สารการ พ. ปกหน้าใน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 3, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/252914. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.