สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/246543. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.