สมบัติโชติสิน อ.; ภาโนมัย ณ. . .; แสนไชยสุริยา ภ. . พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 90–110, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/246428. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.