สกุลคู พ. . .; สารการ พ. .; โสฬสจินดา ก.; ดีสุรกุล อ.; ตั้งใฝ่คุณธรรม อ. .; กีรติวรสกุล ช. . เสวนาวิชาการ “ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 1–6, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245769. Acesso em: 29 พ.ค. 2022.