สารการ พ. หน้าปกวารสาร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 2, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245765. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.