สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 1, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245763. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.