สารการ พ. บทบรรณาธิการ (Editor Note). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 1, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245760. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.