สารการ พ. สารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245755. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.