สารการ พ. หน้าปกวารสาร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/245751. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.