สุขประดิษฐ์ ด.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 9–17, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244237. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.