ปาทาน ณ.; จิระพรกุล ช.; มณีนิล เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 94–105, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/244205. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.