ยุระศรี ท.; เจริญธัญรักษ์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 29–36, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243970. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.