อาจแก้ว ก.; ชายเกลี้ยง ส.; พฤกษ์ธาราธิกูล ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 57–68, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243911. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.