LORVANSAY, A.; มุกตพันธุ์ เ. . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มพนักงานของรัฐ เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 70–80, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243642. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.