ติยะบุตร อ.; กมลเลิศ ส. .; บัณเย็น ร. . . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 50–59, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243374. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.