นพคุณ น. .; ชูเดช ส. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 4, p. 12–23, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/243154. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.