ชัยปริญญา ส. .; แสนไชยสุริยา ภ.; ดีรักษา ล. การตรวจน้ำตาลด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในกำลังพลทหารผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งพาอินซูลิน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 99–109, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/241378. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.