ดีสุรกุลอ. คำชี้แจงและเงื่อนไขในการจัดทำต้นฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 13, n. 1, 27 มี.ค. 2020.