สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240720. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.