เศรษฐบุญ ร.; ตัญตรัยรัตน์ พ. .; จังโกฏิ ฤ. . . ปัจจัยและประสิทธิภาพการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากกิจกรรมซักล้างโดยการตกตะกอนด้วยสารส้ม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 23–30, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/240257. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.