ตุ้มนาค ป.; สิงห์นารายณ์ อ.; ตันปาสิริพัฒน์ ป.; บุญแก้ว อ.; สวยสมบูรณ์ น.; วิวัฒน์วิทยา ป. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 14–22, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/235029. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.