ดีสุรกุลอ. สารบัญ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 12, n. 4, 1 ธ.ค. 2019.