สารการ พ. บทบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 11, n. 3, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/231160. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.