ทับทิมหิน ส.; ลิมปิทีปราการ ป.; งานฉมัง ฐ.; บุญขาว ล.; เหลาสุภาพ ก. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1–8, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/226575. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.